Jestes w: BOK
Instrukcja postępowania w przypadku przedłuĹźenia sieci na terenie Gminy Stare Babice     
Dodany przez Administrator w dniu 2010-03-14 16:22:45
1. Osoba lub osoby ubiegające się o zgodę na przedłużenie sieci składają do B.O.K. podanie.
Podanie musi zawierać w szczególności następujące informacje:
  - adres lub adresy do korespondencji osób ubiegających się o zgodę na przedłużenie sieci, wraz z seriami i numerami dowodów oraz numerami NIP,
  - numer lub numery telefonów osoby lub osób kontaktowych ze strony osób ubiegających się o zgodę na przedłużenie sieci,
  - mapkę /podkład geodezyjny/ z oznaczenie numeru lub numerów ewidencyjnych zarówno działek, do których mają być doprowadzone media będące przedmiotem działalności EKO – BABICE jak i działki lub działek, przez które ma przebiegać sieć,
  - status własnościowy działki lub działek, w których ma być posadowiona przedłużana sieć.
2. Osoba lub osoby składające podanie w porozumieniu z pracownikiem B.O.K. określają docelowe punkty, w których przedłużana sieć lub sieci będą miały swój początek oraz koniec.

3. Następnie w zależności od własności działki przez którą ma przebiegać sieć. Pracownik B.O.K. ustala czy Inwestor ma dostarczyć od właściciela gruntu, przez który będzie przebiegała sieć, notarialne oświadczenie o ustanowieniu użytkowania, nieodpłatnie na rzecz EKO-BABICE pasa gruntu o szerokoœci 1,5 m wzdłuż urządzenia kanalizacyjnego i / lub wodociągowego.

4. Po podpisaniu umowy na przedłużenie sieci przez osobę lub osoby występujące jako Inwestor, pracownik B.O.K. wydaje jeden egzemplarz umowy ubiegającym się o przedłużenie sieci.

5. W celu uzyskania „Warunków dla projektu i realizacji” przedłużenia sieci, oraz wydania warunków dla projektu i realizacji przyłączy na poszczególnych działkach, Inwestor lub Inwestorzy wpłacają w kasie przedsiębiorstwa opłaty, które zgodnie z „Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Stare Babice” (Uchwała nr XXXV/294/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 lutego 2006 r., rozdzia? V, § 16, pkt. 2 i 3) wynoszą:
  - 500 zł. za każde przyłącze wodociągowe,
  - 500 zł. za każde przyłącze kanalizacyjne,
  - 500 zł. za odcinek sieci wodociągowej,
  - 500 zł. za odcinek sieci kanalizacyjnej.
6. Po uzyskaniu „Warunków dla projektu i realizacji” sieci oraz warunków dla projektu i realizacji przyłączy, Inwestor lub Inwestorzy zlecają projektantowi posiadającemu stosowne uprawnienia wykonanie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę sieci łącznie z przyłączami.

7. Przed złożeniem projektu na rozbudowę sieci i przyłączy do Starostwa należy uzgodnić go w EKO-BABICE.

8. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci i przyłączy zlecić uprawnionemu wykonawcy wykonanie prac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

9. Po wykonaniu i odbiorze protokólarnym robót przez Pracowników EKO-BABICE, oraz oddania do użytkowania sieci w Starostwie, Inwestor składa wniosek do B.O.K. o zwrot kwoty za wykonanie sieci w wysokości i terminie określonym w Umowie na przedłużenie sieci.
Poprawiony: 2010-03-14 16:25:27
 
Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta     
Dodany przez Administrator w dniu 2010-03-14 16:06:08
Biuro Obsługi Kliena otwarte jest:
  Poniedziałek 8:00-18:00
  Wtorek Piątek 8:00-16:00.
W biurze załatwić można nastepujące sprawy:

1) dokonać formalności związanych z przyłączeniem do sieci - otrzymanie warunków dla projektu i realizacji,

2) złożyć podanie o rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, a po jej pozytywnym zaopiniowaniu podpisać umowę na rozbudowę sieci,

3) podpisać umowę na dostarczanie wody i / lub odprowadzanie ścieków,

4) dokonać formalności związanych z założeniem dodatkowego wodomierza liczącego wodę bezpowrotnie zużytą - nie wchodzącą do kanalizacji,

5) złożyć do uzgodnienia dokumentację techniczną na budowę przyłącza, wodociągowego i kanalizacyjnego,

6) przekazać odczyt wodomierza,

7) złożyć reklamację,

8) uzyskać informację o świadczonych przez nas usługach.
Poprawiony: 2010-03-14 16:11:20